PRODUCTES

Blog navigation

Blog categories

Latest posts

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Identitat

PIDISCAT, S.L.

NIF

B-61700381

Adreça postal

C/ ÀLABA, 61  2º 4ª  (08005)  BARCELONA

Telèfon

93 285 31 21

Correu electrònic

info@pidiscat.cat

Dades de contacte del  Responsable de Privacitat

C/ ÀLABA, 61  2º 4ª  (08005)  BARCELONA  info@pidiscat.cat

FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

 • Gestió administrativa i comercial de clients i proveïdores
 • Gestió i comunicació de les consultes a la web

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran: 

 • Mentre es mantingui la relació comercial
 • Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats
 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat
 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades
 • En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 • El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual
 • El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN

 • Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a PIDISCAT, S.L., així com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat
 • Les dades no es cediran a cap altre tercer amb l’excepció d’obligació legal.

ELS DRETS DELS INTERESSATS

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PIDISCAT, S.L. l’està tractant dades personals que l’interessin, o no
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides
 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals
 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable

COM POT EXERCIR ELS DRETS?

 • Mitjançant un escrit dirigit a PIDISCAT, S.L., C/ ÀLABA, 61  2º 4ª  (08005)  BARCELONA
 • Mitjançant un escrit dirigit a PIDISCAT, S.L. a l’adreça de correu electrònic: info@pidiscat.cat.

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?

 • Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola  de Protecció de Dades

 
PIDISCAT ha estat beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional l'objectiu del qual és millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes, i gràcies al qual ha Dinamitzat les xarxes socials. Aquesta acció ha tingut lloc durant l'any 2019 i primer trimestre de 2020. Per a aquest motiu, ha comptat amb el suport del programa TICCámaras de la Cambra de Barcelona.


Avís legal
Política de privacitat
Política de cookies
Condicions de contractació